Yhdistyksen säännöt

käsitelty 1. kerran yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 23.11.1998 ja 2. kerran
yhdistyksen joulukuun tilaisuudessa 15.12.1998.
Korjaukset käsitelty yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 28.10.1999.
(kirjoitus ns.sähköiseen muotoon SPö 100208)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turunmaan Sähköyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§  Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on koota yhteen Turussa ja sen lähiympäristössä toimivat sähköalan
yritykset ja yrittäjät sekä sähköteknisissä tehtävissä toimivat liikkeiden ja laitosten edustajat
yhteisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin. Tarkoituksena on myös edistää sähköalan
ammatillista kehitystä, ylläpitää hyviä suhteita jäsenistön keskuudessa sekä edistää yhteisiä
harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistölleen
kokouksia, koulutusta sekä harrastus- ja virkistystilaisuuksia. lisäksi yhdistys harjoittaa
julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä tekee aloitteita ja esityksiä.

Yhdistys voi tarkoitusperiänsä varten ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, järjestää
maksullisia huvitilaisuuksia, toimennpanna rahankeräyksiä ja järjestää arpajaisia.

3§  Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen johtavassa asemassa oleva, sähkö-
teknisellä alalla työelämässä toimiva hyvämaineinen Suomen kansalainen tai sähköliikkeen
omistaja ja sähköalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö,jonka hallitus hyväksyy.

Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä edellä mainituista tehtävistä eläkkeelle siirtynyt henkilö,
joka on aiemmin ollut yhdistyksen varsinainen jäsen.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä sähköteknisellä alalla toimivan oikeuskelpoisen
yrityksen- tai yhteisön. Kannatusjäsenen edustajalla on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen hyväksi ansiokkaasti toiminut henkilö voidaan kutsua hallituksen ehdotuksesta
syyskokouksen yksimielisellä päätöksellä kunniajäseneksi.

Yhdistyksen jäsen, joka ei enää täytä edellä olevia jäseneksipääsemisehtoja, on erottava
seuraavan toimintakauden alusta yhdistyksen jäsenyydestä.

4§    Jäseneksi pääseminen

Jäseneksi pyrkijän tulee jättää yhdistyksen hallitukselle kirjallinen hakemus.

Hallitus voi hankkija lisäselvityksiä hakijasta. Näin saatuja tietoja on käsiteltävä
luottamuksellisesti.

Jäsenhakemuksen tutkii ja ratkaisee yhdistyksen hallitus, paitsi kunniajäsenyydestä päättää
syyskokous.

Tultuaan hyväksytyksi yhdistyksen jäseneksi, hallitus tiedoittaa kirjallisesti hakijalle. Jäsenyys
astuu voimaan, kun vahvistetut liittymis- ja jäsenmaksut on suoritettu ja hakija hyväksytään
jäseneksi.

5§   Jäsenen yleiset velvollisuudet ja oikeudet

Yhdistyksen jäsenyys velvoittaa noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, syys- ja
kevätkokouksen sekä hallituksen päätöksiä uhalla, että jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä
jäljempänä selostetulla tavalla.

Yhdistyksen jäsen, joka täyttää sääntöjen mukaisesti velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, voi
nauttia niitä oikeuksia ja etuja, joita yhdistys toiminnallaan voi jäsenilleeen hankkija.

6§   Ilmoitukset

Yhdistyksen jäsen on velvollinen antamaan työpaikkatietonsa ja arvonimensä merkittäväksi
yhdistyksen jäsenrekisteriin jäseneksi pyrittäessä sekä muutosten tapahtuessa.

7§   Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomen kieli.

8§   Maksut

Varsinainen jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain
jäsenmaksun.Näiden maksujen suuruuden vahvistaa hallituksen esityksestä yhdistyksen
syyskokous kulloinkin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Maksut yhdistykselle on suoritettava hallituksen määrämänä aikana. Yhdistyksen jäsenellä,
joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan,ei ole äänestysoikeutta kokouksissa.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on vähintään viisinkertainen syyskokouksen vahvistama
varsinainen jäsenmaksu. Syyskokous vahvistaa kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden.

Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

Liittymis- ja jäsenmaksuista kertyvät varat käytetään kaikkien yhdistyksen toiminnasta
syntyvien menojen suorittamiseen ja hallitus on niistä vastuullinen.

9§    Alaosasto

Hallituksen esityksestä voidaan perustaa eleäkeläisjäsenille oma rekisteröimätön alaosasto.
Eläkeläisjäsenillä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Alaosaston säännöt vahvistaa hallitus.

Alaosaston kulujen katteeksi yhdistyksen hallitus myöntää sille varoja talousarvion sallimissa
rajoissa.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on yksineljäsosa (1/4) varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

10§ Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena toimielimenä hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseneksi
vaalikelpoinen on syyskokouksen vahvistamaa varsinaista jäsenmaksua suorittava 3§.n 1
momentissa tarkoitettu henkilö.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet voidaan valita
tehtäviinsä enintään kolmeksi vaalikaudeksi peräkkäin. Vaalikaudet menevät lomittain siten,
että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on kulloinkin
erovuorossa.

11§ Hallituksen tehtävät, toiminta ja kokoukset

Yhdistyksen hallitus käsittelee ja päättää juoksevat asiat, jotka eivät kuulu yhdistyksen
kokouksille.

Hallitus valitsee toimintaansa tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja sen tarpeelliseksi
katsoo. Kaksi hallituksen jäsentä voi pyytää puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle
käsittelemään ilmoittamaansa asiaa.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen
jäsenillä kullakin on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaanlukien.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja
sihteeri ja hyväksyy hallitus seuraavassa kokouksessaan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
a)    edustaa yhdistystä suhteissa viranomaisiin ja     ulkopuolisiin;
b)    pyrkiä kaikin tavoin edistämään yhdistyksen tarkoitusperien toteut-
tamista, harkita sitä tarkoittavia aloitteita ja esityksiä sekä tehdä niiden
toimeenpanemista koskevat päätökset:
c)    valvoa, että yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan;
d)    käsitellä ja ratkaista yhdistyksen jäseneksi pääsemistä ja siitä erotta-
mista koskevat hakemukset;
e)    käsitellä ja ratkaista yhdistyksen viirin käyttöön liittyvät asiat;
f)    yhteisvastuullisesti hoitaa yhdistyksen taloutta;
g)    laatia vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä esittää tilinpäätös
kevätkokoukselle;
h)    valmistaa ja esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavaksi kalenterivuodeksi ja siinä yhteydessä tehdä esitys liittymis-
ja jäsenmaksuista;
i)    valmistella ja antaa lausuntonsa muista kokouksille menevitä asioista;
j)    käsitellä rikkomuksia yhdistyksen sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä vas-
taan, sekä päättää mahdollisista toimenpiteistä.

12§ Kirjanpito ja tilinpäätös

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tammikuun
loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu,
perusteltu lausuntonsa hallitukselle helmikuun kuluessa.

13§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistysn kokontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous
pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
pidetään, milloin hallitus tai tilintarkastajat pitävät sitä tarpeellisena tai milloin vähintään yksi
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja ja sihteerinä
toimii yhdistyksen sihteeri tai hänen poissa ollessa kokouksen valitsema.

14§ Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen kokouksiin sekä ilmoitus niistä asioista, jotka tulevat käsiteltäväksi, on
ilmoitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenrekisterin
perusteella henkilökohtaisesti kullekin jäsenelle toimitettavalla kirjallisella ilmoituksella.

15§ Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja edellisen vuoden
tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto;
2) tilinpäätöksen vahvistaminen;
3) päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
4) muut asiat, jotka hallitus esittää käsiteltäviksi;
5) yhdistyksen jäsenten esitykset, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä;
6) valitaan kaksi kokouksessä läsnä olevaa henkilöä tarkistamaan kokous-
pöytäkirja.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen laatima seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja
tulo- ja menoarvioehdotus, sekä sen yhteydessä vahvistetaan jäsenten
liittymis- ja jäsenmaksut sekä hallituksen puheenjohtajien, hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
2) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja toimitetaan varapuheenjohtajan
sekä hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle seuraavan kalenterivuoden alusta
alkavaa toimikautta varten;
3) kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen tarkis-
tamaan yhdistyksen tulevan vuoden tilejä ja hallintoa;
4) muut asiat, jotka hallitus esittää käsiteltäviksi;
5) yhdistyksen jäsenten esitykset, jotka on hallitukselle kirjallisesti jätetty
syyskuun loppuun mennessä;
6) valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa henkilöä tarkistamaan kokous-
pöytäkirja.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat , joita varten kokous on kutsuttu
koolle.

16§ Äänestys

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella, eläkeläis- ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Äänten mennessä tasan, tulee kokouksen päätökseksi puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Äänestykset suoritetaan avoimesti, ellei joku kokouksen osanottajista vaadi salaista äänestystä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, ellei kokous johonkin vaaliin nähden yksimielisesti päätä käytettäväksi avointa äänestystä.

17§ Kokousten pöytäkirjat

Yhdistyksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkistavat kokouksen tehtävään valitsemat henkilöt.

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen pöytäkirjasta on toimitettava jäljennös seuraavan jäsentiedotteen mukana.

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

19§ Jäsenen eroaminen

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä kokouksen pöytäkirjaan.
Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, ellei hallitus eroa pyytäneen hakemuksesta hyväksy eroa heti vapautuvaksi.

Jäsen, joka eroaa yhdistyksestä, ei ole oikeutettu saamaan takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja, mutta on velvollinen täyttämään jäsenenä ollessaan tekemänsä sitoumukset yhdistystä kohtaan sekä suorittamaan jäsenelle kuuluvat maksut. Jäsen menettää yhdistyksestä erotessaan kaikki oikeutensa yhdistykseen, eikä hänellä myöskään ole mitään oikeuksia sen omaisuuteen nähden.

20§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen jäsenen, joka huomautuksista huolimatta rikkoo näitä sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä vastaan tai muulla tavoin vastustaa yhdistyksen toimintaa tai joka huomautuksesta jättää hallituksen määräämänä aikana suorittamatta jäsenmaksunsa yhdistykselle, voi hallitus erottaa heti.

Ennen kuin jäsenen erottamista koskeva päätös tehdään, on tälle annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Hallituksen erottama jäsen voi 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti hakea muutosta yhdistyksen kokoukselta, joka tavallisessa jäsjestyksessä käsittelee asian. Muutoshakemus on jätettävä sihteerille yhdistyksen hallitukselle osoitettuna.

Erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja, mutta on velvollinen jäsenenä ollessaan tekemänsä sitoumukset yhdistystä kohtaan sekä suorittamaan jäsenelle kuuluvat maksut yhdistykseen kuulumisajalta. Erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen ja sen omaisuuteen nähden.

21§ Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen ja toisen vähintään kuukausi edellisen jälkeen. Päätöstä pitää kannattaa vähintään kuukausi edellisen jälkeen. Päätöstä pitää kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdistyksen toiminta lopetetaan, luovutetaan kirjat Turun Työnantajain yhdistys ry:lle ja lahjoitetaan mahdolliset jäljellä olevat varat johonkin Turunmaan alueen  sähköalan ammatillisen oppilaitoksen stipendirahastoon.

22§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

fiFinnish